Page 3 - Company Profile
P. 3

AbªáÛ

        Tͅde£Û3c‚£ªšª|ý CªÍɪÍaۅª£, ašÓª —£ª÷£ aÓ Tͅde£Û, …Ó a P‚…š…ÉɅ£e-

        baÓed ÓªzÛ÷aÍe cª¡Éa£ý. EÓÛabš…Ó‚ed …£ 2019, ÷…Û‚ a£ a…¡ Ûª |…öe
        e£ÛÍeÉÍe£eáÍÓ ¡ªÍe cª£Ûͪš ªöeÍ Û‚e…Í báӅ£eÓÓeÓ, a£d Ûª ¡a—e ۂe…Í

        š…öeÓ eaӅeÍ Û‚Íªá|‚ Ûec‚£ªšª|ý.
        OáÍ cªÍe ÉͪdácÛ …Ó ۂe SOLUTION, a£d ªáÍ ÓªzÛ÷aÍe …Ó Óecª£daÍý. We
        aÍe ÓÉec…aš…Ćed …£ Ûa…šªÍ z…Û ÛáÍ£—eý Óªšáۅª£Ó …£ öaͅªáÓ z…ešdÓ ªz

        eüÉeÍۅÓe. A£d bý …£cªÍɪÍaۅ£| ÓÛaÛe ªz ۂe aÍÛ cšªád-baÓed ÓªzÛ÷aÍe
        Ûec‚£ªšª|ý, —eý áÓeÍÓ ÷…šš be abše Ûª ÛÍac— ۂe…Í báӅ£eÓÓ ªÉeÍaۅª£Ó

        ª£ de¡a£d a£ý÷‚eÍe …£ ۂe |šªbe. Bý deš…öeͅ£| Ìáaš…Ûý a£d azzªÍdabše
        ÉͪdácÛÓ a£d ÓeÍö…ceÓ, Tͅde£Û ÓÛͅöeÓ Ûª becª¡e ۂe bͅd|e ۂaÛ

        cª££ecÛÓ báӅ£eÓÓeÓ a£d Ûec‚£ªšª|ý
       M…ÓӅª£

         Tª Éͪö…de ‚…|‚ Ìáaš…Ûý a£d azzªÍdabše ÓªzÛ÷aÍe deöešªÉ¡e£Û.

         Tª eÓÛabš…Ó‚ a£d cášÛ…öaÛe šª£| ÛeÍ¡ Íešaۅª£Ó‚…ÉÓ ÷…Û‚ cš…e£ÛÓ.
         Tª cª£Û…£áªáӚý …¡Éͪöe ªáÍ ÓeÍö…ceÓ …£ ªÍdeÍ Ûª ac‚…eöe cª¡ÉšeÛe cáÓÛª¡eÍ
         ÓaۅÓzacۅª£.
         Tª ¡a…£Ûa…£ a cª¡zªÍÛabše a£d zͅe£dšý ªzz…ce ÓÉace zªÍ ªáÍ Ûea¡ Ûª Éͪ¡ªÛe

         cÍeaۅö…Ûý a£d Ûª ac‚…eöe ۂe ‚…|‚eÓÛ šeöeš ªz ÉeÍzªÍ¡a£ce.
         Tª cª£Û…£áªáӚý …££ªöaÛe …£ ªÍdeÍ Ûª Íeac‚ ªáÍ zᚚ ɪÛe£Û…aš a£d bͅd|e ۂe
         |aÉ beÛ÷ee£ báӅ£eÓÓ a£d Ûec‚£ªšª|ý.

       V…Ó…ª£

        Bý ۂe YEAR 2025, TRIDENT3CHNOLOGY ÷…šš be ª£e ªz ۂe ÛªÉ cª¡Éa£…eÓ
        …£ ۂe cªá£ÛÍý Ûª deöešªÉ a ÓªzÛ÷aÍe ۂaÛ ÷…šš be£ez…Û ašš F…š…É…£ªÓ.

       CªÍe öašáeÓ            INTEGRITY
      CREATIVITY       EXCELLENCE                         Pa|e 2
   1   2   3   4   5   6   7   8